27088837
Daudzums 0 gab.
 
Garantijas

Garantijas 24.mēnesi

Visām pārdotajām precēm tiek nodrošināta ražotaja garantija 24.mēnesu laikā fiziskam personām.

                                                 GARANTIJAS PAMATNOTEIKUMI
 

Kādā termiņa jāvēršas par neatbilstošu preci?

Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību divu gadu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci/lietu, vai arī, ja precei dota garantija – visā garantijā norādītajā termiņā. Garantijas termiņš nedrīkstētu būt īsāks par diviem gadiem (izņemot, ja īsākā termiņā tiek solīti citi patērētājam būtiski labumi vai kādai detaļai parasti raksturīga ātrāka nolietošanās). Garantija nevar saīsināt likumīgo prasījuma pieteikšanas termiņu.
 

Cik ātri iekārta tiks salabota?

Nemainīgi tiecamies nodrošināt teicamu klientu servisu un pakalpojumu kvalitāti, lai radītu pozitīvas emocijas pat tad, ja nācies saskarties ar tehniskām problēmām. Remontu veicam iespējami īsā laikā, nepārsniedzot 15 darba dienas. Ja nepieciešams pasūtīt rezerves daļas no ražotājfirmām, mēs noteikti informēsim par remonta termiņa pagarināšanas nepieciešamību. Retos gadījumos, ja remonts prasa īpaši sarežģītu risinājumu, iekārtu nosūtīsim uz citas ES valsts servisu.
 

Kur varu nodot iekārtu remontam?

Iekārtu remontam var nodot mūsu servisa centra: t/c AZUR Mazā Rencēnu iela 1, Rīga veikals POLUMEBELES.
Mēs iesākam doties uz norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu.
 

Kādos gadījumos garantijas remontu man var atteikt?

Bezmaksas garantijas remonts netiek nodrošināts, ja iekārtas bojājums radies ražotāju noteikumiem neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, piemēram, mehāniski bojājumi, mitruma ietekme, ražotāju neapstiprinātu un citu defektu novēršana, kas neietilpst ražotāja garantijas remonta ietvaros un ir radusies lietotāja vainas dēļ.


                                Noteikumi no PRECES PIRKUMA/PĀRDEVUMA DISTANCES LĪGUMA

5. GARANTIJAS NOTEIKUMI 
5.1. Pārdevēja Interneta veikalā www.MebelesOutlet.lv piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar Preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem un termiņiem. Pārdevējs garantē, ka visas piegādātās Preces tiks nodrošinātas ar garantiju atbilstoši Pārdevēja Garantijas servisa apkalpošanas noteikumiem. Preces ražotāja garantijas termiņš tiek noteikts katrai Precei atsevišķi.
5.2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, Pircējam ir tiesības preces defektu un/vai trūkumu gadījumā vērsties pie Pārdevēja ar pretenzijām 2 (divu) gadu laikā no Preces saņemšanas dienas.
5.3. Jebkuras prasības sakarā ar slēptiem Preču defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt rūpīgas pārbaudes rezultātā, Pircējs var iesniegt ne vēlāk kā garantijas termiņa izbeigšanās datumā. Šādas prasības vai pretenzijas netiks pieņemtas pēc Preču garantijas termiņa beigām.
5.4. Ikvienai prasībai vai pretenzijai jābūt noformētai rakstveidā, precīzi aprakstot konstatēto defektu vai bojāto Preču vai to daļu pilnu nosaukumu(s) un sērijas numuru(s).
5.5. Preces ražotāja garantijas noteikumos vai Pārdevēja garantijas noteikumos, Pārdevējs nosaka garantijas servisa centru sarakstu, kur var veikt iegādāto preču garantijas remontu. Ja servisa centrā tiek konstatēts ražošanas brāķis, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts defekts, ko Precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, remonta gadījumā izdevumus jāsedz Pircējam.
5.6. Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:
5.6.1. prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota, piemēram, peļņas gūšanas nolūkos, ražošanas vajadzībām;
5.6.2. prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
5.6.3. konstatēts, ka precei veikts nekvalificēts remonts;
5.6.4. veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
5.6.5. preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.
5.6.6. Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē; dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā; neatbilstošas barošanas vai telekomunikāciju un kabeļu tīklu parametru neatbilstības rezultātā.
5.7. Pircēja pretenzijas par iegādātās Preces kvalitāti izskata Pārdevējs, pārrunu veida ar Pircēju un ja nav iespējas vienoties par risinājumu, tad Pircējam ir tiesības griezties pie ārpustiesas patērētāju strīdu risinātajiem (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesaspateretaju-stridu-risinataju-datubaze).
5.8. Ja Pircējs konstatē un šī Līgumā minētajos termiņos norāda Pārdevējam, ka kāda Prece ir nepilnā skaitā, komplektācijā, ir ar defektiem vai neatbilsts akceptētajā Pasūtījumā norādītajai specifikācijai, Pircējs var prasīt pārdevējam veikt vienu no šādām darbībām:
5.8.1. novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem;
5.8.2. apmainīt preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
5.8.3. attiecīgi samazināt preces cenu;
5.8.4. atcelt līgumu un saņemt atpakaļ par pirkumu samaksātu naudas summu.