27088837
Daudzums 0 gab.
 
Kā iepirkties

Sākam!  

Uziet uz galvenās lapas un izvēlēties mēbeļu kategorijas. Izvēlieties jums vajadzīgo kategoriju un nospiediet uz nosaukumu. Tagad Jūs pāriesiet uzreiz pie preču saraksta.

Šeit var apskatīt preču aprakstu un bildi, uzzināt izmērus un cenas.

Ja Jūs grībat pasūtīt, tad vajag ielikt Jūsu izvēlēto preci „Grozā”! 
Lai to izdarītu, blakus preces attēlam ir taustiņš – “Grozā”. Groza saturs tiek parādīts lapas labajā augšējā daļā.  
Groza izmantošana. Lapas labā pusē ir ikona, kas attēlo grozu. Nospiežot uz tās, Jūs nokļūsiet groza  rediģēšanas sadaļā. Preces var izņemt no groza vai mainīt to skaitu.   
 

JŪSU PASŪTĪJUMS! 
Pēc „Groza” rediģēšanas Jums ir jānoformē pasūtījums izpildei. Tieši grozā ir taustiņš „Pasūtīt preci”. Nospiežot to, Jūs nokļūsiet preču pasūtīšanas lapā. Aizpildiet laukus anketā un nospiediet taustiņu „Pasūtīt preci”.  Pēc pasūtījuma saņemšanas mūsu speciālists sazināsies ar Jums, lai precizētu pasūtījuma detaļas un piegādes laiku.  

Novēlam Jums patīkamu iepirkšanos! 

Ja Jums rodas jautājumi, vēlmes vai piedāvājumi, sazinieties ar mums t.27088837

Piegāde ar kurjeru - visiem pirkumiem virs 100 EUR piegāde Rīgā* ir BEZMAKSAS* 

*Piegāde tiek veikta iespējami tuvu Jūsu mājām, kur iespējams piebraukt kravas automašīnai. Pievērsiet uzmanību, ka piegādē NEIETILPST preces uznešana mājā/dzīvoklī un preču montāža, šo pakalpojumu iespējams iegādāties par atsevišķu samaksu. Ja vēlaties iegādāties preces uznešanas un citas pakalpojumu, lūdzam par to mums iepriekš paziņot.

Preces piegādes dienā ar Jums sazināsies mūsu pārstāvis, lai precizētu piegādes laiku.
Piegāde tiek veikta Darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00, iepriekš saskaņojot savas vizītes laiku ar Jums.


                                    PRECES PIRKUMA/PĀRDEVUMA DISTANCES LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp SIA POLUMEBELES, Reģ.nr. 40103787526, juridiskā adrese Maskavas iela 222-33, Rīga, LV-1019, turpmāk tekstā „Pārdevējs”, no vienas puses, un ___________________(vārds, uzvārds, personas kods), dzīvojošs/a__________________________ , turpmāk tekstā saukts „Pircējs”, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot Preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, turpmāk tekstā abi kopā un atsevišķi saukti „Puses”, savstarpēji vienojoties, bez viltus, maldiem vai spaidiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam un Pircējs apņemas iegādāties (nopirkt) un samaksāt Pārdevējam par iegādāto Preci, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
1.2. Šis Līgums tiek noslēgts, kā distances līgums, t.i. Preces raksturojums tiek aprakstīts Pārdevēja izrakstītā rēķinā.

2. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TERMIŅŠ
2.1 Šis līgums stājās spēkā tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Pārdevēja ziņu vai apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti. Pārdevēja elektroniskā pasta adrese ir noteikta šī Līguma beigās.
2.2. Šis līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Pārdevēja interneta veikalā.

3. PRECES CENA UN RAKSTUROJUMS
3.1. Pārdevējs pārdot un Pircējs pērk Preces par cenām, kas ir norādītas Pārdevēja interneta veikala mājas lapā www.MebelesOutlet.lv. Apstiprinot pasūtījumu, Pircējs vienlaicīgi piekrīt Preces cenai un Pircējam nav un nākotnē nerādīsies tiesības mainīt Pārdevēja piedāvāto Preces cenu.
3.2. Pārdevējs publicē Preces cenu interneta veikala mājas lapā www.MebelesOutlet.lv.
3.3. Preces cena ir norādīta ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.
3.4. Preces cenā netiek iekļauta maksa par piegādi. Maksa par Preces piegādi var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces svara vai izmēra. Par piegādes kārtību un termiņu Pārdevējs atsevišķi vienojās ar Pircēju šī līguma ietvaros.
3.5. Preces cena un raksturojums tiek noradītas Pārdevēja izrakstītā rēķinā.

4. PASŪTĪJUMA APMAKSAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI
4.1. Apstiprinot Preces pirkšanas pasūtījumu Pircējam ir tiesības izvēlēties vienu no Pārdevēja piedāvātiem apmaksas veidiem:
4.1.1 Skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī Pārdevēja veikalā pēc adreses Rīgā, Mazā Rencēnu iela 1 t/c AZUR, darba dienās no plkst.10:00 līdz 21:00, iepriekš sazinoties ar Pārdevēju.
4.1.2 Skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī, ja prece tiek piegādāta ar Pārdevēja kurjeru (tikai gadījumā, ja piegāde ir Rīgā).
4.1.3 Veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu saskaņā ar izrakstīto rēķinu pirms pasūtījuma saņemšanas.
4.2. Prece var tikt piegādātā ar Pārdevēja kurjeru starpniecību.
4.2.1. Piegādē ar kurjer-dienestu tiek veikta uz Pircēja norādīto piegādes adresi. Šajā gadījumā Pircēja pienākums ir veikt samaksu par iegādāto preci PIRMS piegādes (priekšapmaksa) 100% (simts procentu) apmērā, ka arī pilnā apmērā apmaksājot piegādes maksu saskaņā ar Pārdevēja izcenojumiem.
4.2.2. Piegāde notiek saskaņā ar kurjer-dienestu nosacījumiem. Ar piegādes nosācījumiem Pircējs var iepriekš iepazīties
4.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusīgi atkāpties no šī Līguma, ja Pircējs laikā nesamaksā norunāto pirkuma cenu. 4.4. Pircējam ir pienākums samaksāt pārdevējam pirkuma cenu apmērā un kārtībā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
4.5. Pārdevējam ir tiesības mainīt cenu sarakstā iekļautas Preces cenas pirms šī Līguma noslēgšanas brīža ar konkrētu Pircēju.
4.6. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī, arī pēc šī Līguma noslēgšanas brīža, mainīt Preces cenu, tikai un vienīgi gadījumā, ja pasūtījuma izpildes laikā mainās Preces ražotāja noteiktās cenas, valūtu kurss, valsts noteiktās nodokļu un nodevu likmes, ka arī citi uz cenu attiecināmi faktori. Šajā gadījumā Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu, ja viņš nepiekrīt cenu izmaiņām.

5. GARANTIJAS NOTEIKUMI
5.1. Pārdevēja Interneta veikalā www.MebelesOutlet.lv piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar Preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem un termiņiem. Pārdevējs garantē, ka visas piegādātās Preces tiks nodrošinātas ar garantiju atbilstoši Pārdevēja Garantijas servisa apkalpošanas noteikumiem. Preces ražotāja garantijas termiņš tiek noteikts katrai Precei atsevišķi.
5.2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, Pircējam ir tiesības preces defektu un/vai trūkumu gadījumā vērsties pie Pārdevēja ar pretenzijām 2 (divu) gadu laikā no Preces saņemšanas dienas.
5.3. Jebkuras prasības sakarā ar slēptiem Preču defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt rūpīgas pārbaudes rezultātā, Pircējs var iesniegt ne vēlāk kā garantijas termiņa izbeigšanās datumā. Šādas prasības vai pretenzijas netiks pieņemtas pēc Preču garantijas termiņa beigām.
5.4. Ikvienai prasībai vai pretenzijai jābūt noformētai rakstveidā, precīzi aprakstot konstatēto defektu vai bojāto Preču vai to daļu pilnu nosaukumu(s) un sērijas numuru(s).
5.5. Preces ražotāja garantijas noteikumos vai Pārdevēja garantijas noteikumos, Pārdevējs nosaka garantijas servisa centru sarakstu, kur var veikt iegādāto preču garantijas remontu. Ja servisa centrā tiek konstatēts ražošanas brāķis, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts defekts, ko Precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, remonta gadījumā izdevumus jāsedz Pircējam.
5.6. Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos, ja:
5.6.1. prece, kas paredzēta lietošanai personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota, piemēram, peļņas gūšanas nolūkos, ražošanas vajadzībām;
5.6.2. prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
5.6.3. konstatēts, ka precei veikts nekvalificēts remonts;
5.6.4. veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
5.6.5. preces sērijas numurs nav salasāms, ir izmainīts vai dzēsts.
5.6.6. Garantija tiek anulēta, ja tiek konstatēti bojājumi, kas radīti svešķermeņiem, kukaiņiem, šķidrumiem vai citām vielām nokļūstot preces iekšienē; dabas stihiju, ugunsgrēku, kā arī nelaimes gadījumu rezultātā; neatbilstošas barošanas vai telekomunikāciju un kabeļu tīklu parametru neatbilstības rezultātā.
5.7. Pircēja pretenzijas par iegādātās Preces kvalitāti izskata Pārdevējs, pārrunu veida ar Pircēju un ja nav iespējas vienoties par risinājumu, tad Pircējam ir tiesības griezties pie ārpustiesas patērētāju strīdu risinātajiem (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesaspateretaju-stridu-risinataju-datubaze).
5.8. Ja Pircējs konstatē un šī Līgumā minētajos termiņos norāda Pārdevējam, ka kāda Prece ir nepilnā skaitā, komplektācijā, ir ar defektiem vai neatbilsts akceptētajā Pasūtījumā norādītajai specifikācijai, Pircējs var prasīt pārdevējam veikt vienu no šādām darbībām:
5.8.1. novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem;
5.8.2. apmainīt preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
5.8.3. attiecīgi samazināt preces cenu;
5.8.4. atcelt līgumu un saņemt atpakaļ par pirkumu samaksātu naudas summu.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS
6.1. Balstoties uz 20.05.2014.g. LR MK noteikumiem Nr. 255 p a r d i sta n ces l ī g u mu 19. punktu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Pārdevējam ar Interneta veikala starpniecību iegādāto Preci.
6.2. Pārdevējs patur tiesības celt pret Pircēju prasību tiesā lai piedzītu nodarītos zaudējumus gadījumos ja Precei tiks konstatēti bojājumi, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.
6.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās Preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (higiēnas priekšmeti, skūšanās piederumi u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas; ja Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.
6.4. Par visiem atteikuma gadījumiem Pircēja pienākums ir paziņot Pārdevējam rakstiskā veidā, obligāti nosaucot pasūtījuma numuru vai vārdu un uzvārdu, uz kuru bija veikts pasūtījums.

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu, ja to nebija iespējams izdarīt neparedzamo apstākļu dēļ, kurus arī nebija iespējas paredzēt vai no kuriem nebija iespējams izvairīties. Pie šādiem apstākļiem attiecas: dabas katastrofas (ugunsgrēks, zemestrīces, plūdi, utt.), sociālie konflikti (pilsoņu kari, nemieri utt.), kā arī normatīvo aktu ieviešana vai to grozīšana, kas būtiski sarežģī, ierobežo vai aizliedz Līgumā noteikto saistību izpildīšanu.
7.2. Tomēr ja vienai no Pusēm kļuva zināms par Līguma punktā 8.1. minēto apstākļu iestāšanos, tā nekavējoties paziņo par to otrai pusei un Puses rakstveidā vienojas par saistību paātrināto izpildes vai vispār izbeigšanas procedūru.

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. PRIVĀTUMA POLITIKA
9.1. Pārdevējs apņemas nekādā gadījumā nepārdod, neizīrēt vai kādā citā veidā nenodot trešajām personām Pircēju personīgo informāciju bez Pircēja rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai distances līguma pārkāpuma gadījumos (parādu piedziņas kompānijām vai valsts iestādēm). Pasūtījuma izpildei Pārdevējs saglabā personīgos datus (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs un e-pasts), kas nepieciešami pasūtījuma izpildei. Nepieciešamības gadījumā, Pārdevējam ir tiesības nodot tos tālāk attiecīgajām trešajām personām, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi - kurjeram un grāmatvedības uzskaitei.

10. PAPILDUS NOTEIKUMI
10.1. Šī Līguma pusēm ir saistošā visa sarakste un visi dokumenti un ziņas, kas ir nosūtīti uz elektronisko pastu adresēm.
10.2. Preču aprakstus Pārdevējs sniedz, balstoties uz ražotāju sniegto informāciju par Preci. Visiem iepriekš minētiem Preču aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, un tajos ir iespējamas operatīvas izmaiņas.
10.3. Līgums var tikt grozīts vai papildināts, tikai Pusēm rakstiski vienojoties par attiecīgiem grozījumiem vai papildinājumiem.
10.4. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošiem LR normatīviem aktiem.

Pārdevējs:
SIA “POLUMEBELES”
Reģ. Nr. 40103787526 LV 40103787526
Jur.adrese: Maskavas iela 222-33, Rīga, LV-1019 
Biroja adrese: Maskavas iela 222-33, Rīga, LV-1019 
SWEDBANK S.W.I.F.T. kods : HABALV22 IBAN:
LV08HABA0551038317298
Tālr.: (+371)
67142080
27088837